Cimbálová muzika Iršava vznikla na podzim roku 2003 v Ostravě-Zábřehu. Skládá se převážně z absolventů středních a vysokých hudebních škol.

Na počátku existence cimbálové muziky byla spolupráce s folklórním souborem „Morava“ s důrazem na region Valašska, Hané.

Časem se hudební repertoár kapely rozšířil na celou Moravu - od Slezska po Moravské Slovácko. Postupem času zařadila cimbálová muzika Iršava do svého programu písně z Čech, Slovenska, Maďarska, Polska, Francie, Ruska a Rumunska zpívané v původních jazycích.

Díky své technické zručnosti má ve svém repertoáru i některé náročné instrumentální lidové úpravy. Ve svém programu má cimbálová muzika Iršava, také úpravy z repertoáru klasické a populární hudby, které lze zahrát na lidové nástroje s důrazem transkripcí pro cimbál, který může zaznít v různých hudebních odstínech od podobnosti s cimbálem po klavír.

Účinkovali jsme: Za dobu svého působení absolvovala cimbálová muzika Iršava stovky vystoupení, koncertů, festivalů např. Colours of Ostrava tak, ale i za Českou republiku např. na EXPU v Šanghaji, na Slovensku, Polsku, Ukrajině, Rusku, Francii, Řecku, Holandsku, Belgii, Německu, Švédsku, Číně.

Kde všude a jak hrajeme: Cimbálová muzika Iršava je schopná hrát při různých příležitostech od společenských po sportovní akce, jak k tanci, tak k poslechu.

Může se představit také se samostatným koncertním programem na festivalech lidové a multižánrové hudby.

Cimbálová muzika Iršava má rovněž připravený program určený pro: svatby, oslavy narozenin, firemní akce, rauty, plesy, výstavy, reprezentaci České republiky, výchovné koncerty pro všechny stupně základních a středních škol, vernisáže, do vinných sklepů a ke koštům vína.

Cimbálová muzika Iršava je schopná hudební produkce bez ozvučení – živě, má ale k dispozici podle požadavků kompletní profesionální aparaturu a zvukaře. Je schopná ozvučit akci podle potřeby od 30 do 200 osob.

Délku programu může cimbálová muzika Iršava měnit podle potřeb pořadatelů od 20minutového vystoupení po celovečerní program. Je schopná hrát v počtu od jednoho muzikanta (cimbál) po 6 osob.

Počet hráčů se upravuje podle konkrétní akce a požadavků pořadatelů.

Iršava (Irszawa) to zespół, którego brzmienie jest oparte na dźwiękach tradycyjnych cymbałów. Zespół powstał jesienią 2003 roku w Ostrawie-Zábřehu i tworzą go wykształceni muzycznie pasjonaci.

Na początku swojej drogi współpracował z zespołem folklorystycznym "Morava" i skupiał się na folklorze z obszaru Wołoszczyzny (Valašsko) i regionu Haná.

Z biegiem czasu repertuar muzyczny zespołu poszerzył się o muzykę całych Moraw, od Śląska po Morawską Słowację. A później w muzyce Iršavy pojawily się pieśni z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Francji, Rosji i Rumunii, śpiewane w ich oryginalnych językach.

Dzięki kunsztowi muzycznemu członków, zespól Iršava mógł włączyć do swojego repertuaru także bardziej wymagające adaptacje instrumentalne ludowych utworów, czy też interpretacje utworów muzyki klasycznej i popularnej, które można wykonywać na instrumentach ludowych z podkreśleniem brzmienia cymbałów w jego w różnych odcieniach muzycznych, aż po bliskie podobieństwo do dźwięków fortepianu.

Dotychczas zespół Iršava może poszczycić się udziałem w setkach imprez i wykonaniem niezliczonej ilości koncertów zarówno w Czechach, jak i za granicą. Można ich było usłyszeć na Słowacji, w Polsce, Ukrainie, Rosji, Grecji, Holandii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Chinach, czy Francji. Kilkakrotnie zespół reprezentował Rapublikę Czeską w ramach wydarzeń rangi światowej.

Nasza muzyka pasuje do różnych okazji i może być wzbogaceniem imprez towarzyskich jak również wydarzeń sportowych. Może mieć zarówno formę koncertu jak i towarzyszyć zabawie tanecznej.

Możemy zaprezentować specjalny program koncertowy w ramach festiwali muzycznych.

Mamy również przygotowany odpowiedni program dla wydarzeń takich jak wesela, urodziny, imprezy firmowe, bankiety, bale, wystawy, koncerty edukacyjne dla wszystkich poziomów szkół, wernisaże, a nawet degustacje wina w winnych piwniczkach.

Iršava wykonuje swoje utwory na żywo akustycznie, ale dysponuje też kompletnym profesjonalnym sprzętem i realizatorami dźwięku, i potrafi dostosować się do wymagań zamawiającego i warunków miejsca. Jest w stanie nagłośnić według potrzeb imprezę od 30 do 200 osób.

Długość trwania programu jest odpowiednio dostosowana do wymagań organizatorów, od 20-minutowego występu do „pełnometrażowego” programu.

Jesteśmy w stanie wykonać program muzyczny z udziałem tylko jednego muzyka (cymbały), czy w grupie do 6 osób. Liczba muzyków jest dostosowywana do konkretnego wydarzenia i przede wszystkim do oczekiwań organizatorów.

Reprezentacja na Polskę:

Stefan Dziura
+48 506 476 588
stif.60@o2.pl

Dulcimer band Iršava was founded in autumn 2003 in Ostrava-Zábřeh.

It consists predominantly of graduates of secondary and higher music schools.

At the beginning of the existence of dulcimer music, there was cooperation with the folklore ensemble "Moravia" with emphasis on the region of Wallachia and over time the musical repertoire of the band spread to whole Moravia - from Silesia to Moravian Slovakia.

Over time, the dulcimer music of Iršava included songs from Czech, Slovak, Hungarian, Polish, French, Russian and Romanian sung in their native languages.

Thanks to their technical skills, they also have some demanding instrumental folk adaptations in their repertoire.

In its program, the dulcimer music of Iršava also includes modifications from the repertoire of classical and popular music, which can be played on folk instruments with the emphasis of cymbal transcriptions, which can be heard in different musical shades, similar to harpsichord and piano.

We performed:During its work, the Cimbálová hudba Iršava has performed hundreds of performances and concerts both in the Czech Republic and abroad: Slovakia, Poland, Ukraine, Russia, Greece, Holland, Belgium, Germany, Sweden, China, France.

Where everywhere and how we play:The dulcimer music of Iršava is able to play on various occasions, from social to sporting events, both for dancing and for listening.

We can also present ourselves with a separate concert program at folk and multi-genre music festivals.

The dulcimer music of Iršava also has a program designed for: weddings, birthday parties, corporate events, banquets, balls, exhibitions, representation of the Czech Republic, educational concerts for all grades of primary and secondary schools, vernissages, wine cellars and wine baskets.

The dulcimer music of Iršava is capable of musical production without sound - live, but it is available according to requirements of complete professional equipment and sound engineer. It is capable of sounding action from 30 to 200 people.

The length of the program can be modified by the dulcimer music of Iršava according to the needs of the organizers from a 20-minute performance to a full-length program.

We are able to play in numbers from one musician (dulcimer) to 6 people.

The number of players is adjusted according to the specific event and requirements of the organizers.

HUDEBNÍ UKÁZKY Z REPERTOÁRU

01 - Ja som tenká tenučká
02 - Hej sokoly
03 - Červené jablčko

SPOLUPRACUJEME

© Kapela Iršava 2022   |   design a kódování www.janslechta.cz